Furuta-Seminar

Saturday    |    12:00 - 00:00 (07/10/2017 - 08/10/2017) (UTC+1), Duration: 00:05 Place: Halle Salle Germany
Categories:

Yushu-Shihan Koji Furuta & Shihan Shoshi Nakagawa

First Time In Germany

More information coming soon

www.bujinkan-seminar.de